Separatory ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem koalescencyjnym

 

Separatory ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem koalescencyjnym przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w ściekach opadowych oraz technologicznych, a te zintegrowane z osadnikiem również do usuwania zawiesiny ogólnej.

ACO oferuje szereg separatorów substancji ropopochodnych wykonanych na zbiornikach żelbetowych, tworzywowych lub żeliwnych zaprojektowanych w taki sposób, by spełniały wymagania danego projektu.

Zasada działania

Separatory koalescencyjne firmy ACO są urządzeniami przepływowymi.

W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji olejowych (poniżej 15 mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym następuje sedymentacja (wytrącenie) zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.). Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem (CRB PE) lub zintegrowany z separatorem (OLEOPATOR® K-PE, OLEOPATOR® K-PE p).

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej gdzie zachodzą zjawiska flotacji i koalescencji. Większe cząsteczki oleju flotują (unoszą się pod wpływem różnicy ciężarów ku górze). Natomiast te, które uległy wielokrotnym podziałom odkładają się na powierzchni filtra koalescencyjnego (zjawisko adsorpcji), gdzie łączą się w większe cząsteczki (koalescencja) aż do momentu kiedy zaczynają flotować, tworząc na powierzchni warstwę filmu olejowego.
Oczyszczone z substancji olejowych ścieki wypływają z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w “pływakowe” zamknięcie odpływu. Odpowiednio wytarowany “pływak” unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa. W chwili przekroczenia granicznej ilości gromadzenia oleju (różnej dla różnych wielkości separatorów) opada do gniazda zamykając odpływ z separatora. Uniemożliwia to skażenie kanalizacji lub wód odbiornika substancjami ropopochodnymi.

Firma ACO jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek tworzywowe separatory koalescencyjne zintegrowane z wewnętrznym obejściem hydraulicznym – BYPASS ( separatory typu DIC B, CCB).

W tego typu urządzeniach ACO po przekroczeniu przepływu nominalnego następuje rozdział strumienia ścieków realizowany przez specjalną przegrodę. Odpowiednie kanały odpływowe kierują ścieki o przepływie nominalnym do komory separatora, gdzie zostaną oczyszczone z cząstek oleju. Natomiast ścieki o przepływie maksymalnym kierowane są do obejścia hydraulicznego, przez który płyną bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. oraz normą PN-EN 858.

Separatory muszą być zasilane dopływem grawitacyjnym (warunek konieczny). W przypadku konieczności podniesienia poziomu ścieków należy zastosować przepompownie ale dopiero za separatorem. Nigdy przed nim.

Separatory typu OLEOPATOR® K-PE-p wyposażone są w zintegrowaną komorę pomp. Jednostki pompowe nie są na standardowym wyposażeniu separatora. Dobiera się je indywidualnie w zależności od wymaganych parametrów.

Zalety

 • wykonanie zgodnie z norma PN-EN 858 oraz obowiązującymi przepisami (sprawdzona sprawność i wydajność wg testów laboratoryjnych LGA oraz Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie)
 • optymalne rozwiązania techniczne (np. z/bez zintegrowanego osadnika; z/bez bypassa)
 • prosta i zwarta konstrukcja
 • przepływy 1,5 – 160 l/s
 • filtr koalescencyjny
 • automatyczne zamknięcie pływakowe na odpływie
 • możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek
 • możliwość zastosowania urządzenia alarmowego SECURAT®
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia przez zastosowanie odpowiednich nadstawek (wersja do nadbudowy)
 • możliwość podłączenia instalacji wentylacyjnej
 • zbiornik gwarantujący długoletnią trwałość oraz szczelność
 • może być wolnostojący lub do zabudowy w gruncie
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia przez zastosowanie odpowiednich nadstawek (wersja do nadbudowy)
 • optymalne rozwiązania techniczne (z/bez osadnika, z/bez bypassa, z/bez komory pomp)
 • możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek w separatorze
 • klasy obciążenia o różnych standardach (B 125, D 400