ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx

Modularny system odwadniający

ACO Stormbrixx to modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić element retencji wód opadowych i/lub element rozsączania. Jego bazą są segmenty podstawowe, które układa się w całość za pomocą inteligentnych łączników, co nadaje całemu systemowi trwałą strukturę. Otwarta struktura umożliwia nieograniczoną kontrolę i konserwację całego systemu odwadniającego. System redukuje koszty transportu i emisję CO2 w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, gdyż w przypadku segmentów podstawowych istnieje możliwość sztaplowania, co pozwala zaoszczędzić znaczącą część niezbędnej przestrzeni do transportu oraz składowania w magazynie i na placu budowy.

Zalety produktu
Najwyższa wytrzymałość na obciążenia konstrukcji dzięki układaniu „na zakładkę”
możliwość łatwej konserwacji i kontroli instalacji w każdym momencie
ekonomiczny i ekologiczny pod względem emisji CO2 transport oraz poręczność elementów na placu budowy
produkt w trakcie uzyskiwania aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
W przypadku budowania konstrukcji wielowarstwowych łączniki zapobiegają przesuwaniu się segmentów podstawowychW konstrukcjach wielowarstwowych łączniki zapobiegają przesuwaniu się segmentów

Stabilność i trwałość konstrukcji dzięki połączeniom blokowym

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x342mm, które układa się na miejscu budowy łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę.

Po połączeniu segmentów podstawowych słupy nośne systemu ustawiają się dokładnie jeden nad drugim, przez co obciążenia przekazywane są równomiernie od góry do dołu. Montaż poszczególnych elementów w całość to jedna z najważniejszych cech systemu ACO Stormbrixx. Otrzymujemy wewnętrznie stabilną konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych łączników w jednej warstwie skrzynek.

Konserwacja i kontrola bez ograniczeń

Ze względu na przemyślaną konstrukcję elementów systemu ACO Stormbrixx, która wymaga zamknięcia jedynie od zewnątrz w postaci prostych w montażu ścian bocznych, możliwa jest pełna kontrola i czyszczenie systemu.

Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają prowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje stały dostęp do systemu odwadniającego.

Kamera kontrolnaKamera kontrolna
Urządzenie czyszcząceUrządzenie czyszczące
Drogi przejazdu kamery między słupamiDrogi przejazdu kamery między słupami

Niewielkie gabaryty i poręczność na placu budowyNiewielkie gabaryty i poręczność na placu budowy
Logistyka i wygoda

Zarówno segmenty podstawowe, ściany boczne, jak elementy przykrywające system ACO Stormbrixx mogą być sztaplowane w sposób optymalny do celów transportowych. Elementy podstawowe wchodzą idealnie jeden w drugi, dzięki czemu w porównaniu do tradycyjnych systemów objętość transportowanego ładunku, koszty przewozu i emisja CO2 zostają wyraźnie zmniejszone.

ACO Stormbrixx – konfiguracja

Elementy podstawowe składają się z ośmiu filarów, spośród których cztery posiadają wypusty, a cztery zagłębienia. Montaż całości polega po prostu na łączeniu ze sobą poszczególnych elementów. Zewnętrzne krawędzie systemu okładane są ścianami bocznymi, a na najwyższej warstwie segmentów otwory w miejscach słupów zamykane są elementami przykrywającymi. W ten sposób powstaje wewnętrznie zwarty system bloków odwadniających.

Segmenty podstawowe należy połączyć w całość, która będzie jednolitą i zwartą strukturą. Trzeba przy tym pamiętać, że jednakowe złącza (wypusty lub zagłębienia) powinny leżeć obok siebie, tworząc czwórki (kwadraty).

ACO Stormbrixx – akcesoria

Adapter rurowy o różnych wielkościach
Adapter rurowy o różnych wielkościach

Łącznik do łączenia segmentów podstawowych w układzie wielowarstwowym
Łącznik do łączenia segmentów podstawowych w układzie wielowarstwowym
Studzienka dostępowa ACO Stormbrixx jest zintegrowana z całością systemu i umożliwia dostęp do jego wnętrza, co ułatwia kontrolę i konserwację. W przypadku systemów układanych wielowarstwowo studzienki dostępowe układane są jedna na drugiej. Otwory w studzienkach można docinać do różnych średnic przyłączy rurowych, zgodnie z potrzebami użytkownika.

Studzienki dostępowe uzupełniane są od góry przez studzienki do kontroli i czyszczenia ACO Stormbrixx. Ich wysokość jest regulowana.

Kamerę wprowadza się do systemu przez studzienki dostępowe
Geowłóknina filtracyjna zapobiega wnikaniu osadów do wnętrza systemu

Retencja wody opadowej
– kontrolowane przekazywanie wody deszczowej do kolektora

Możliwość stopniowego oddawania wody opadowej do kanalizacji lub kolektora ścieków staje się, zwłaszcza przy silnych opadach, coraz ważniejsza. Dzięki temu szczytowa ilość opadów rozkłada się na dłuższy czas, co pozwala złagodzić ich negatywne skutki. System odwadniający ACO Stormbrixx może działać jako element retencji – gromadzi i zatrzymuje wodę opadową, aby następnie pod kontrolą i stopniowo oddać ją do kolektora ściekowego.

Rozsączanie wody opadowej
– efektywne zasilanie wód gruntowych

Zasilanie wód gruntowych jest jednym z najważniejszych sposobów zagospodarowania wody deszczowej. System odwadniający ACO Stormbrixx zaprojektowano jako ekologicznie ważne i skuteczne rozwiązanie odwadniania oraz następnie rozsączania. Dotyczy to zarówno nowo powstających obiektów naziemnych i podziemnych, jak i przywracania chłonności powierzchni w istniejących obiektach publicznych i prywatnych. Woda pochodząca z opadów zatrzymywana jest najpierw w systemie ACO Stormbrixx, a następnie stopniowo oddawana do gruntu.

Informacje niezbędne do projektowania i wprowadzania wód deszczowych oraz kwalifikacji ścieków regulowane są przez:
Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” [tekst pierwotny: Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r.) (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.) wraz z późniejszymi zmianami]

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dyrektywę europejska ATV-DVWK-A 138 – „Projektowanie, budowa i eksploatacja (użytkowanie) instalacji do rozsączania wody opadowej”, kwiecień 2005